obraz - wkladka-do-kalendarza-A5-sklad-1.jpg

Projekt
nr POKL.08.02.01-16-009/08
"Uniwersytecki program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 14.08.2008 r.
nr POKL.08.02.01-16-009/08-00

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na wykonanie kalendarzy, smyczy i informatorów o pracach badawczych


Data dodania: 2008-11-12 07:06:20

obraz - logo_POKL_cz-b.jpg obraz - 
LOGOUO.jpg obraz - efs_logo_czarne.jpg obraz - UE_EFS_L-mono.jpg


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców” nr POKL.08.02.01-16-009/08


Opole, dnia 12.11.2008 r.

Nr sprawy ZPU-171/2008-6/-7/-8

ZAPROSZENIE

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na zadania pn: Promocja projektu w zakresie:

a) „Zakup kalendarzy książkowych A5 z nadrukiem

b) „Zakup smyczy z nadrukiem”

c) „Opracowanie i druk informatorów o pracach badawczych doktorantów”

1 Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Wykonanie kalendarzy książkowych A5 na rok 2009 i 2010 z nadrukiem (z tłoczoną bądź nadrukowaną na okładce informacją o współfinansowaniu projektu wraz z logotypami oraz kolorowym/monochromatycznym nadrukiem na 1 stronie kalendarza za okładką z ww. informacją)

b) Wykonanie smyczy z nadrukiem kolorowym bądź monochromatycznym, zawierającym informację o współfinansowaniu projektu wraz z logotypami

c) Opracowanie i druk informatorów o pracach badawczych doktorantów (okładka kolorowa + ok. 50 str. formatu A5 lub B5)

1.1.2 Zakres ilościowy:

a) w 2008 r. – 100 szt. kalendarzy, w 2009 r. – 100 szt. kalendarzy

b) w 2008 r. – 100 szt. smyczy

c) w 2008 r. – 50 szt. informatorów, w 2009 r. 50 szt. informatorów, w 2010 r. – 70 szt.

1.1.3 Płatność:

Przelewem w trzech ratach do dwóch tygodni po dostarczeniu zamawianych materiałów.

2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowe:

2.1. ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: sprawa nr ZPU-171/2008-6/-7/-8.

2.3. cena w ofercie musi być wyrażone cyfrowo i słownie,

2.4. cena ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

2.5. cena ma obejmować całość zamówienia.

3. Przy wyborze propozycji (oferty) zamawiający będzie się kierował: Cena – 100%

4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

4.1 obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

4.2 cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

4.3 Zamawiający wybierze propozycję (ofertę) odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

5. Propozycja (oferta) ma zawierać następujące dokumenty:

5.1 formularz propozycji wg załączonego wzoru

5.2 kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę)

5.3 wypełniony i zaparafowany wzór umowy dostarczonej z niniejszym zaproszeniem.

6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (oferty):

6.1 Propozycję cenową należy przesłać w terminie do dnia 20.11.2008 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego, tj. w Biurze Projektu, pokój nr 32 w Opolu przy
pl. Kopernika 11A

6.2 Propozycję cenową można przesłać również faksem 077 541 59 87 lub mailem: fassa@uni.opole.pl w terminie j.w.

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Joanna Fassa, pl. Kopernika 11A tel./fax. (077) 541 59 90


W załączeniu:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”

Pobierz: propozycja_cenowa_promocja.doc

2. Wzór umowy.

Pobierz: umowa_promocja.doc

+ więcej

Decyzja Komisji Stypendialnej z dn. 09.10.2008 r.


Data dodania: 2008-10-10 15:59:17

W dniu 09.10.2009 r. Komisja Stypendialna Projektu podjęła decyzję o kontynuowaniu wypłaty stypendium stypendystom projektu, tj.:

1. Michałowi Jewgińskiemu
2. barbarze Mendrek
3. Katarzynie Pokajewicz
4. Agacie Gleń
5. Małgorzacie Krzyżak
6. Agnieszce Macedowskiej-Capiga
7. Krzysztofowi Biszowi
8. Tomaszowi Dużakowi
9. Justynie Grondys
10. Katarzynie Koprek
11. Annie Pietruszce
12. Dorocie Wieczorek
13. Anecie Buczek
14. Katarzynie Dziubek
15. Ewie Maciejczyk


w okresie kolejnych trzech miesięcy, tj. do 31.12.2008 r.
+ więcej

ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert publikacji ogłoszenia w prasie lokalnej


Data dodania: 2008-09-19 06:57:44

obraz - logo_POKL_cz-b.jpg      obraz - 
LOGOUO.jpg          obraz - efs_logo_czarne.jpg          obraz - UE_EFS_L-mono.jpg


Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców” nr POKL.08.02.01-16-009/08

                                                                                                     

                                                            Opole, 2008-09-19

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców”, Uniwersytet Opolski zaprasza do składania ofert publikacji jednorazowego ogłoszenia w poniedziałkowym lub piątkowym wydaniu gazety lokalnej – moduł
o wymiarach ok. 125mm x 113mm
.

Kryterium wyboru oferty: cena

Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy przesłać do dnia 23 września br. na adres e-mail: fassa@uni.opole.pl lub faxem na nr 077 541 59 87.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Joanna Fassa, pl. Kopernika 11a, pok. 32 45-040 Opole, tel. 077 541 59 90, e-mail: fassa@uni.opole.pl

+ więcej

Strona 4 z 5


Kierownik Projektu: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO
Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 71 00
e-mail: hubert.wojtasek@uni.opole.pl

Biuro Projektu
pl. Kopernika 11 a, pok. 32, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 90

dol