obraz - wkladka-do-kalendarza-A5-sklad-1.jpg

Projekt
nr POKL.08.02.01-16-009/08
"Uniwersytecki program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 14.08.2008 r.
nr POKL.08.02.01-16-009/08-00

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie NNW doktorantów Wydziału Chemii - beneficjentów ostatecznych projektu


Data dodania: 2009-12-04 16:17:43

obraz - logo_POKL_cz-b.jpg   obraz - LogoUO-czarne-napis-pl.jpgobraz - UE_EFS_L-mono.jpg


Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców” nr POKL.08.02.01-16-009/08

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"


Opole, dnia 30.11.2009 r.

Nr sprawy ZPU-171/2008-15

 


 

ZAPROSZENIE

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na zadanie pn: Realizacja Programu Stypendialnego w zakresie:

 

„Ubezpieczenie doktorantów (15 osób x m-ce: I-VI 2010 r.)

 

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.      Przedmiotem zamówienia jest:

Ubezpieczenie doktorantów – uczestników studiów doktoranckich, biorących udział
w projekcie „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców” od następstw nieszczęśliwych wypadków.

1.2.      Zakres ilościowy i czasowy:

od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 r. – 15 osób.

  1.3.    Płatność:

Przelewem do 7 dni od dnia dostarczenia polisy.

 

2.   Opis sposobu przygotowania propozycji cenowe:

2.1.    Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (e-mail) lub faxem.

2.2.    Cena w ofercie musi być wyrażone cyfrowo i słownie.

2.4.    Cena ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

 

3.   Przy wyborze propozycji (oferty) zamawiający będzie się kierował: Cena – 100%.

 

4.   Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

   4.1.   Cena podana przez wykonawcę  jest obowiązująca przez okres ważności polisy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

5.   Propozycja (oferta) ma zawierać następujące dokumenty:

5.1.   Formularz propozycji wg załączonego wzoru.

 

6.   Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (oferty):

6.1.   Propozycję cenową należy przesłać w terminie do dnia 03.12.2009 r. do godz. 15:00
na adres mailowy: fassa@uni.opole.pl lub fax: +48 77 541 59 87.

 

7.   Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Joanna Fassa, tel./fax. +48 77 541 59 90/ 541 59 87.

 

W załączeniu:

1. Wzór formularza  „Propozycji cenowej”

Pobierz: propozycja_cenowa_ubezpieczenieBO.doc


+ więcej

Decyzja Komisji Stypendialnej z dn. 07.10.2009 r.


Data dodania: 2009-10-08 15:34:39

W dniu 07.10.2009 r. Komisja Stypendialna Projektu podjęła decyzję o kontynuowaniu wypłaty stypendium stypendystom projektu, tj.:

1. Agacie Krasuskiej
2. Barbarze Mendrek
3. Agnieszce Macedowskiej-Capiga
4. Krzysztofowi Biszowi
5. Tomaszowi Dużakowi
6. Justynie Grondys
7. Katarzynie Koprek
8. Annie Pietruszce
9. Dorocie Wieczorek
10. Anecie Buczek
11. Katarzynie Dziubek
12. Ewie Maciejczyk
13. Małgorzacie Mościpan
14. Hannie Studnik
15. Weronice Wacławczyk

w okresie kolejnych trzech miesięcy, tj. do 31.12.2009 r.
+ więcej

Nowi stypendyści Projektu


Data dodania: 2009-07-21 00:00:00

W dniu 20.07.2009 r. Pani Rektor Krystyna Czaja wyraziła zgodę na przyznanie stypendiów doktoranckich 3 doktorantkom:

1. Weronice Wacławczyk
2. Małgorzacie Mościpan
3. Hannie Studnik

realizującym prace doktorskie na Wydziale Chemii w ramach Projektu "Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
+ więcej

Strona 2 z 5


Kierownik Projektu: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO
Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 71 00
e-mail: hubert.wojtasek@uni.opole.pl

Biuro Projektu
pl. Kopernika 11 a, pok. 32, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 90

dol