obraz - wkladka-do-kalendarza-A5-sklad-1.jpg

Projekt
nr POKL.08.02.01-16-009/08
"Uniwersytecki program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 14.08.2008 r.
nr POKL.08.02.01-16-009/08-00

Opis ProjektuUniwersytet Opolski realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013, Priorytet VIII "Regionalne Kadry Gospodarki", Działanie 8.2 "Transfer wiedzy", Poddziałanie 8.2.1 "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" pn. 'Uniwersytecki program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców".

Uczestnikami projektu są słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego, którzy otrzymują stypendium w wysokości 1 600,00 zł miesięcznie na I roku i 1 850,00 zł na kolejnych latach studiów doktoranckich.

Celem projektu jest zwiększenie liczby innowacyjnych projektów badawczych z zakresu obszarów strategicznych dla rozwoju regionu oraz zachęcenie do podejmowania prac badawczych odpowiadających na potrzeby regionalnej gospodarki.

Okres realizacji projektu: od 01 czerwca 2008 r. do 30 czerwca 2010 r.
Kierownik Projektu: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO
Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 71 00
e-mail: hubert.wojtasek@uni.opole.pl

Biuro Projektu
pl. Kopernika 11 a, pok. 32, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 90

dol