obraz - wkladka-do-kalendarza-A5-sklad-1.jpg

Projekt
nr POKL.08.02.01-16-009/08
"Uniwersytecki program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 14.08.2008 r.
nr POKL.08.02.01-16-009/08-00

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na wykonanie kalendarzy, smyczy i informatorów o pracach badawczychobraz - logo_POKL_cz-b.jpg      obraz - 
LOGOUO.jpg          obraz - efs_logo_czarne.jpg          obraz - UE_EFS_L-mono.jpg


Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców” nr POKL.08.02.01-16-009/08

            


Opole, dnia 12.11.2008 r.

Nr sprawy ZPU-171/2008-6/-7/-8

 

 

 

ZAPROSZENIE

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na zadania pn: Promocja projektu w zakresie:

 

a)    „Zakup kalendarzy książkowych A5 z nadrukiem

b)    „Zakup smyczy z nadrukiem”

c)    „Opracowanie i druk informatorów o pracach badawczych doktorantów”

 

1 Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.        Przedmiotem zamówienia jest:

 

a) Wykonanie kalendarzy książkowych A5 na rok 2009 i 2010 z nadrukiem (z tłoczoną bądź nadrukowaną na okładce informacją o współfinansowaniu projektu wraz z logotypami  oraz kolorowym/monochromatycznym nadrukiem na 1 stronie kalendarza za okładką z ww. informacją)

 

b) Wykonanie smyczy z nadrukiem kolorowym bądź monochromatycznym, zawierającym informację o współfinansowaniu projektu wraz z logotypami

 

c) Opracowanie i druk informatorów o pracach badawczych doktorantów (okładka kolorowa + ok. 50 str. formatu A5 lub B5)

 

1.1.2      Zakres ilościowy:

a) w 2008 r. – 100 szt. kalendarzy, w  2009 r. – 100 szt. kalendarzy

b) w 2008 r. – 100 szt. smyczy

c) w 2008 r. – 50 szt. informatorów, w 2009 r. 50 szt. informatorów, w 2010 r. – 70 szt.

1.1.3    Płatność:

Przelewem w trzech ratach do dwóch tygodni po dostarczeniu zamawianych materiałów.

 

2.   Opis sposobu przygotowania propozycji cenowe:

2.1.    ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2.2.    na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: sprawa nr  ZPU-171/2008-6/-7/-8.

2.3.    cena w ofercie musi być wyrażone cyfrowo i słownie,

2.4.    cena ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

2.5.    cena ma obejmować całość zamówienia.

 

3.   Przy wyborze propozycji (oferty) zamawiający będzie się kierował: Cena – 100%

 

4.   Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

4.1    obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

4.2    cena podana przez wykonawcę  jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

4.3    Zamawiający wybierze propozycję (ofertę) odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

5.   Propozycja (oferta) ma zawierać następujące dokumenty:

5.1    formularz propozycji wg załączonego wzoru

5.2    kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę)

5.3    wypełniony i zaparafowany wzór umowy dostarczonej z niniejszym zaproszeniem.

 

6.   Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (oferty):

6.1    Propozycję cenową należy przesłać w terminie do dnia 20.11.2008 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego, tj. w Biurze Projektu, pokój nr 32 w Opolu przy
pl. Kopernika 11A

6.2    Propozycję cenową można przesłać również faksem 077 541 59 87 lub mailem: fassa@uni.opole.pl w terminie j.w.

 

7.   Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Joanna Fassa, pl. Kopernika 11A tel./fax. (077) 541 59 90

 

 

W załączeniu:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”

Pobierz: propozycja_cenowa_promocja.doc

2. Wzór umowy.

 Pobierz: umowa_promocja.docKierownik Projektu: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO
Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 71 00
e-mail: hubert.wojtasek@uni.opole.pl

Biuro Projektu
pl. Kopernika 11 a, pok. 32, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 90

dol