obraz - wkladka-do-kalendarza-A5-sklad-1.jpg

Projekt
nr POKL.08.02.01-16-009/08
"Uniwersytecki program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 14.08.2008 r.
nr POKL.08.02.01-16-009/08-00

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie NNW doktorantów Wydziału Chemii - beneficjentów ostatecznych projektuobraz - logo_POKL_cz-b.jpg   obraz - LogoUO-czarne-napis-pl.jpgobraz - UE_EFS_L-mono.jpg


Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców” nr POKL.08.02.01-16-009/08

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"


Opole, dnia 30.11.2009 r.

Nr sprawy ZPU-171/2008-15

 


 

ZAPROSZENIE

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na zadanie pn: Realizacja Programu Stypendialnego w zakresie:

 

„Ubezpieczenie doktorantów (15 osób x m-ce: I-VI 2010 r.)

 

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.      Przedmiotem zamówienia jest:

Ubezpieczenie doktorantów – uczestników studiów doktoranckich, biorących udział
w projekcie „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców” od następstw nieszczęśliwych wypadków.

1.2.      Zakres ilościowy i czasowy:

od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 r. – 15 osób.

  1.3.    Płatność:

Przelewem do 7 dni od dnia dostarczenia polisy.

 

2.   Opis sposobu przygotowania propozycji cenowe:

2.1.    Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (e-mail) lub faxem.

2.2.    Cena w ofercie musi być wyrażone cyfrowo i słownie.

2.4.    Cena ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

 

3.   Przy wyborze propozycji (oferty) zamawiający będzie się kierował: Cena – 100%.

 

4.   Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

   4.1.   Cena podana przez wykonawcę  jest obowiązująca przez okres ważności polisy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

5.   Propozycja (oferta) ma zawierać następujące dokumenty:

5.1.   Formularz propozycji wg załączonego wzoru.

 

6.   Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (oferty):

6.1.   Propozycję cenową należy przesłać w terminie do dnia 03.12.2009 r. do godz. 15:00
na adres mailowy: fassa@uni.opole.pl lub fax: +48 77 541 59 87.

 

7.   Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Joanna Fassa, tel./fax. +48 77 541 59 90/ 541 59 87.

 

W załączeniu:

1. Wzór formularza  „Propozycji cenowej”

Pobierz: propozycja_cenowa_ubezpieczenieBO.doc
Kierownik Projektu: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO
Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 71 00
e-mail: hubert.wojtasek@uni.opole.pl

Biuro Projektu
pl. Kopernika 11 a, pok. 32, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 90

dol