obraz - wkladka-do-kalendarza-A5-sklad-1.jpg

Projekt
nr POKL.08.02.01-16-009/08
"Uniwersytecki program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 14.08.2008 r.
nr POKL.08.02.01-16-009/08-00

ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert publikacji ogłoszenia w prasie lokalnejobraz - logo_POKL_cz-b.jpg      obraz - 
LOGOUO.jpg          obraz - efs_logo_czarne.jpg          obraz - UE_EFS_L-mono.jpg


Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców” nr POKL.08.02.01-16-009/08

                                                                                                                                 Opole, 2008-09-19

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców”, Uniwersytet Opolski zaprasza do składania ofert publikacji jednorazowego ogłoszenia w poniedziałkowym lub piątkowym wydaniu gazety lokalnej – moduł
o wymiarach ok. 125mm x 113mm
.

Kryterium wyboru oferty: cena

Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy przesłać do dnia 23 września br. na adres e-mail: fassa@uni.opole.pl lub faxem na nr 077 541 59 87.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Joanna Fassa, pl. Kopernika 11a, pok. 32 45-040 Opole, tel. 077 541 59 90, e-mail: fassa@uni.opole.pl

                                 Kierownik Projektu: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO
Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 71 00
e-mail: hubert.wojtasek@uni.opole.pl

Biuro Projektu
pl. Kopernika 11 a, pok. 32, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 90

dol