obraz - wkladka-do-kalendarza-A5-sklad-1.jpg

Projekt
nr POKL.08.02.01-16-009/08
"Uniwersytecki program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 14.08.2008 r.
nr POKL.08.02.01-16-009/08-00

ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie NNW na 2009 r. doktorantów Wydziału Chemii - beneficjentów ostatecznych projektu

obraz - logo_POKL_cz-b.jpg      obraz - 
LOGOUO.jpg          obraz - efs_logo_czarne.jpg          obraz - UE_EFS_L-mono.jpg


Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców” nr POKL.08.02.01-16-009/08Opole, dnia 08.12.2008 r.

Nr sprawy ZPU-171/2008-11/-12/-13/-14/-15


 

ZAPROSZENIE

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na zadanie pn: Realizacja programu Stypendialnego w zakresie:

 

a)    „Ubezpieczenie doktorantów (15 osób x I-II 2009 r.)

b)    „Ubezpieczenie doktorantów (14 osób x III-VI 2009 r.)

c)    „Ubezpieczenie doktorantów (13 osób x VII-VIII 2009 r.)

d)    „Ubezpieczenie doktorantów (18 osób x IX 2009 r.)

e)    „Ubezpieczenie doktorantów (17 osób x X-XII 2009 r.)

 

1 Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.        Przedmiotem zamówienia jest:

 

Ubezpieczenie doktorantów – uczestników studiów doktoranckich, biorących udział w projekcie „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców” od następstw nieszczęśliwych wypadków, w odpowiednim czasookresie.

 

1.1.2      Zakres ilościowy:

a) od 01 stycznia do 28 lutego 2009 r. – 15 osób

b) od 01 marca do 30 czerwca 2009 r. – 14 osób

c) od 01 lipca do 31 sierpnia 2009 r. – 13 osób

d) od 01 września do 30 września 2009 r. – 18 osób

e) od 01 października do 31 grudnia 2009 r. – 17 osób.

Uwaga! Zamawiający dopuszcza zmianę ilości ubezpieczonych w grupie +, - 2 co należy uwzględnić w "propozycji cenowej". Aktualny stan ubezpieczonych wskazany zostanie na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpieczenia.

 

1.1.3    Płatność:

Przelewem w pięciu ratach do 3 tygodni po rozpoczęciu kolejnych ww. okresów.

 

2.   Opis sposobu przygotowania propozycji cenowe:

2.1.    ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2.2.    na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: sprawa nr  ZPU-171/2008-11/-12/-13/-14/-15

2.3.    cena w ofercie musi być wyrażone cyfrowo i słownie,

2.4.    cena ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

2.5.    cena ma obejmować całość zamówienia.

 

3.   Przy wyborze propozycji (oferty) zamawiający będzie się kierował: Cena – 100%

 

4.   Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

4.1    obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

4.2    cena podana przez wykonawcę  jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

4.3    Zamawiający wybierze propozycję (ofertę) odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

5.   Propozycja (oferta) ma zawierać następujące dokumenty:

5.1    formularz propozycji wg załączonego wzoru,

5.2    kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

 

 

6.   Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (oferty):

6.1    Propozycję cenową należy przesłać w terminie do dnia 17.12.2008 r. do godz. 14:00
w siedzibie zamawiającego, tj. w Biurze Projektu, pokój nr 32 w Opolu przy
pl. Kopernika 11A.

6.2    Propozycję cenową można przesłać również faksem 077 541 59 87 lub mailem, na adres: fassa@uni.opole.pl w terminie j.w.

 

7.   Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Joanna Fassa, pl. Kopernika 11A tel./fax. (077) 541 59 90

 

 

W załączeniu:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”


Pobierz: propozycja_cenowa_ubezpieczenieBO.docKierownik Projektu: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO
Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 71 00
e-mail: hubert.wojtasek@uni.opole.pl

Biuro Projektu
pl. Kopernika 11 a, pok. 32, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 90

dol